Trang chủ » Từ khóa bài viết lời chúc: "tay nguyen"

Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ

Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ
Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ BẢN TIN THUỶ VĂN CÁC SÔNG TRUNG VÀ NAM BỘ MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M) Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ Mã Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà... 

Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông trung bộ, tây nguyên và nam bộ

Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông trung  bộ, tây nguyên và nam  bộ
Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông trung  bộ, tây nguyên và nam bộ  MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M) Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ Mã Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00 II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50 III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00 $ArticleNumberNamBoNgan$ I.... 
Copyright © 2012 Thời tiết 3 ngày · All rights reserved